Stadgar

Stadgar för ideella föreningen”Väsbys bästa”

Antagna vid konstituerande årsmöte 2014-02-19

§ 1 Namn
1.1 Föreningens namn är Väsbys bästa, nedan kallad partiet.
§ 2 Syfte
2.1 Partiets syfte är att arbeta, sprida och främja intresset för den politik som partiet företräder i Upplands Väsby kommun.
2.2 Partiet skall arbeta för samförstånd och dialog med övriga politiska partier representerade i kommunfullmäktige i Upplands Väsby.
§ 3 Medlemsskap
3.1 Var och en som delar partiets grundvärderingar, följer stadgarna och vill verka för partiets politik kan bli medlem.
3.2 Person som är medlem i konkurrerande politiskt parti kan nekas medlemsskap.
3.3 Medlem som genom sitt handlande skadar partiet kan uteslutas genom beslut av partistyrelsen.
3.4 Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald.
3.5 Alla medlemmar har rätt att medverka i utformandet av partiets politik och verksamhet.
3.6 Alla medlemmar har rätt att kandidera till olika förtroendeuppdrag.
§ 4 Årsavgift
4.1 Medlem erlägger årsavgift till det belopp som fastställs vid årsmöte.
4.2 Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 december det år avgiften avser för att medlem ska ha rösträtt på årsmöte.
§ 5 Räkenskapsår
5.1 Räkenskapsår och verksamhetsår är kalenderår.
§ 6 Årsmöte
6.1 Ordinarie årsmöte skall äga rum årligen före maj månads utgång.
6.2 Kallelse till årsmöte skall sändas via e-post eller brev till varje medlem senast fjorton dagar före mötet.
6.3 I kallelsen ska anges vilka ärenden som årsmötet ska behandla.
6.4 Vid årsmöte får endast beslut fattas i ärende som angivits i kallelsen.
6.5 Medlem som vill ställa motion eller få ärende behandlat på årsmötet ska skriftligt anmäla detta senast 30 dagar innan årsmötet.
6.6 Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
6.7 Förslag till ledamöter i partistyrelsen ska vara valberedningen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.
6.8 Vid årsmötet kan endast av valberedningen föreslagna eller till valberedningen föreslagna ledamöter väljas som ledamöter i partistyrelsen.
6.9 Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Öppnande
Godkännande av dagordning
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning
Fastställande av röstlängd
Föredragning av styrelsens årsredovisning
Föredragning av revisorernas berättelse
Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om resultatdisposition
Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Val av styrelseordförande
Val av övriga styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Val av valberedningsordförande
Fastställande av medlemsavgifter
I kallelsen angivna medlemsmotioner och av styrelsen avgivna förslag
Årsmötet avslutas
§ 7 Förslagsrätt, yttrande- och röströst
7.1 Medlem som har betalat medlemsavgifter enligt 4.2 har förslagsrätt till årsmötet samt yttrande- och rösträtt på årsmötet.
§ 8 Extra årsmöte
8.1 Extra årsmöte ska utlysas då styrelsen, revisorerna eller minst tio procent av medlemmarna skriftligen så begär.
8.2 Vid extra årsmöte får endast behandlas i kallelsen angivna frågor.
8.3 För kallelse till extra årsmöte gäller samma regler som till årsmötet.
§ 9 Styrelse
9.1 Styrelsen skall bestå av minst tre, och högst sju ledamöter.
9.2 Ordförande väljs på två år, övriga ledamöter på ett år.
9.3 Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.
9.4 Styrelsen utser (förutom ordförande) inom sig de funktioner verksamheten kräver.
9.5 Styrelsen sammanträder när ordförande så kallar eller när det påkallas av minst två andra styrelseledamöter.
9.6 Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller, vid lika röstetal, den mening ordförande biträder utom vid val, då lotten avgör.
9.7 Kallelse till sammanträde jämte dagordning skall sändas till ledamöterna om möjligt senast sju dagar i förväg.
9.8 Vid sammanträden skall föras protokoll som uppläses och justeras vid nästa sammanträde eller justeras dessförinnan av ordförande och en därtill utsedd person.
§ 10 Firmateckning
10.1 Partiets firma tecknas av ordförande eller två styrelseledamöter i förening.
§ 11 Räkenskaper och revision
11.1 Senast tre månader efter verksamhetsårets utgång ska styrelsen till revisorerna överlämna räkenskaper jämte styrelsens berättelse.
11.2 Kopior av protokoll ska löpande överlämnas till revisorerna för att dessa ska kunna följa verksamheten.
§ 12 Revisorer
12.1 Årsmötet ska välja minst en revisor.
12.2 Revisor/revisorer väljs för tiden från ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte.
12.3 Revisor/revisorer ska avge revisionsberättelse senast tre veckor före årsmötet.
§ 13 Ändring av stadgar
13.1 Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas vid ett årsmöte jämte ett därpå följande extra årsmöte.
13.2 Tiden mellan årsmöte och extra årsmöte måste vara minst 14 dagar.
13.3 Ändringsförslag skall tillställas medlemmarna minst en vecka före årsmötet.
13.4 För giltighet krävs att det vid båda sammanträdena biträdes av två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
§ 14 Partiets upplösning
14.1 Beslut om partiets upplösning kan fattas endast vid ett årsmöte jämte ett därpå följande extra årsmöte och är giltigt om det vid bägge tillfällena biträdes av tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna.
§ 15 Fördelning av tillgångar vid upplösning
15.1 Om partiet upplöses beslutar extra årsmötet hur partiets tillgångar skall fördelas.

Lokalpolitik för Upplands Väsby