Regeringen får inte minska Väsbybornas inflytande

Regeringen vill kringgå plan- och bygglagen och ordna tillfälliga boenden utan bygglovsprövning och detaljplaneprövning. Det är innebörden i den promemoria ”Undantag från vissa bestämmelser i plan-och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” från Näringsdepartementet som nu är ute på snabbremiss.

Väsbys Bästa menar att det kommunala självstyret över planärenden och bygglov inte får urholkas. Medborgarnas möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av kommunen och vår möjlighet att utforma en god boendemiljö är viktig när vi ska välkomna nya invånare i kommunen.

 Det får inte upplevas som om vi tvingats ta emot de nyanlända så att de själva upplever sig som oönskade och inte välkomna till Upplands Väsby. I Väsby håller vi ihop och samarbetar för att Väsby ska vara en bra kommun att leva och växa upp i.

 Istället för undantag kan man förenkla möjligheterna att få bygglov och snabba upp processerna. Eventuella undantag i plan- och bygglagen måste vara väl utredda, utformade och korta i tid.

 Förslaget från regeringen får inte medföra att kvaliteten på boendet, boendemiljön och bostadsområdet blir lidande. Alla som kommer till Väsby har samma rätt till goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö. Reglerna för att främja detta får inte äventyras. Speciellt viktig är barnrättsperspektivet, att få växa upp i en trygg och bra bostadsmiljö med bra möjligheter till grön- och parkområden. Fel och brister ska inte korrigeras i efterhand, utan en god kvalitet ska upprätthållas från början.

 Krav på kompetens hos byggherrar och enskilda ska därför vara höga, speciellt när tillfälliga boenden ska etableras. Speciellt viktigt ur kulturmiljösynpunkt och bevarandet av andra skyddsvärda miljöer så att kulturbyggnader, slott och herresäten inte förändras och förvanskas för kortsiktiga ekonomiska vinster. Irreparabla ombyggnader måste noga utredas och särskild hänsyn måste tas i dessa miljöer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *