Frukostmöte om företagsklimatet

20151113_075105_resized

Vid ett frukostseminarium den 13 november på Scandic Hotel presenterade Svensk Näringsliv den undersökning som ligger till grund för rankningen av företagsklimatet i Sverige. Upplands Väsby hamnar på en nionde plats och företagarna i Väsby ger positiva signaler att detta är en bra plats att driva företag på.

 Drygt ett 20-tal personer medverkade och diskuterade allt ifrån mätmetoder, svarsfrekvenser och vad som kan göras bättre för att ytterligare förbättra Väsbys attraktivitet för näringslivet.

Se mer om undersökningen på:
Företagsklimatet i Upplands Väsby

Halvtid för Ett lärande Väsby

20151111_084044_resized

Den 11 november deltog huvudmän, rektorer och tjänstemän vid en gemensam projektavstämning av skolprojektet Ett lärande Väsby. Projektet är 3-årigt och nu har halva tiden gått.

 Det blev en avrapportering av hur det gått i de olika delprojekten samt diskussioner om nuläge och tankar om fortsättningen som skedde i olika grupper. En sammanställning och rapport utlovades.

 — Det är glädjande att vi börjar se resultat ute i skolorna av Ett lärande Väsby, säger Roland Storm kommunalråd Väsbys Bästa. Förändringar tar tid och därför är det viktigt att kommunicera ut arbetet med Ett Lärande Väsby löpande.

Runby torg — en mötesplats i förändring

dialog_1

Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås att förtätas och inför planeringen bjuds runbyborna in för att tycka till om vad som är bra och vad som saknas på Runby torg och i närområdet.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 AB, har redan påbörjat vissa renoveringar för att fräscha upp området. Med tips och idéer från runbyborna kan trivseln på torget öka och bli en viktig knutpunkt och mötesplats.

 I framtiden planerar fastighetsägaren att bygga bostäder på torget och därmed blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill i ett längre perspektiv kunna erbjuda ett bra utbud av service och mötesplatser. Kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Tid: Lördag 14 november kl 11.00–14.00
Plats: Runby torg.

 

Representanter från kommunen och fastighetsägaren kommer att finnas på plats för att höra runbybornas åsikter om området.

Dialog med elevrådsrepresentanterna

I tisdags träffade vi elevrådsrepresentanterna igen. Det är alltid lika givande och intressant att höra från eleverna vad som händer på respektive skola. Vi kommer att fortsätta att träffa elevråden kontinuerligt med olika teman för varje träff.

 Nästa gång vi ses är den  25/11  då Sveriges elevkårer håller en styrelseutbildning.

Vi ses och tack för ni kom.

Näringslivspolitikens framtida strategier

20151105_135115_resized

Den 5–6 november 2015 deltog politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet tillsammans med markägare i Upplands Väsby på ett Dialog-möte för att diskutera kommande års utvecklingsstrategi och samarbete mellan näringslivet och kommunen.

 — Upplands Väsby ska kunna fortsätta att vara en av Sveriges främsta kommuner när det gäller företagsklimatet och få företag att växa och att attrahera nya näringsidkare är viktigt, säger Roland Storm Väsbys Bästa

 Synpunkterna som kom fram ska nu utgöra grunden i kommunens kommande näringslivsstrategi. Näringslivschefen Anders Wink har som mål att presentera denna under kvartal I 2016.

Pågående dialog om Väsby station

dialog_2

Medborgarna är med och tycker till om stationsområdet, Väsby entré. Roland Storm (VB) som är ordförande för rådet för Medborgardialoger uppskattar att mötet görs i olika sammanhang för att nå olika grupper i samhället.

 Idag träffade man de som passerar stationen, imorgon talar man med Väsbyungdomar på gymnasiet och i nästa vecka får Öppna förskolan besök av kommunikatörerna. Det går bra för alla Väsbybor att gå in på nätet och berätta vad de tycker, många gick in på väg till jobbet.

Dialogenkät

Minimässa den 3 november

Telefonen går varm hos Väsby Direkt när väsbybor ringer och frågar hur de kan vara med och hjälpa till i den rådande flyktingsituationen. Den 3 november bjuder kommunen tillsammans med olika organisationer in till en minimässa i Messingen, där konkreta förslag på hur du som väsbybo kan hjälpa till presenteras.

— Det finns ett fantastiskt engagemang hos väsbyborna och det är många organisationer som gör otroligt bra saker för att nyanlända flyktingar ska känna sig välkomna. Därför samlar vi nu alla goda krafter i en minimässa, säger Ann-Christin Martens, ordförande i social- och äldrenämnden.

 Sedan en tid tillbaka har det kommit många människor till Sverige från krigs- och oroshärdar runt om i världen. För att Upplands Väsby ska kunna erbjuda ett gott mottagande och bidra till nyanländas integration är samverkan mellan alla i samhället viktigare än någonsin. Den 20 oktober samlades organisationer för att se på hur samverkan ska kunna ske i ett längre perspektiv och den 3 november är det dags för alla väsbybor att engagera sig.

 — Vi kommer den 3 november att visa upp det fina som görs och samtidigt visa alla som bor i Väsby hur de kan bidra. Någon kanske vill bli familjehem till en ensamkommande flyktingungdom, någon annan vill engagera sig i språkcafé eller läxläsning, säger Hanna Bäck, enhetschef Vägval vuxen på Upplands Väsby kommun.

 Välkommen till minimässa den 3 november där olika organisationer berättar om vad de gör idag och hur du kan hjälpa till.

Minimässa Väskommen till Väsby 3 nov

 

Tid: Tisdag 3 november kl 18.00–21.00,
med informationstillfällen kl 18.00 och 19.00.
Plats: Messingen, matsalen.

Medborgardialog om Väsby station

Den 4 november hålls en medborgardialog om Väsby station inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet. Syftet med dialogen är att prata med väsbybor om hur stationen upplevs idag och hur den kan bli bättre.

Tid: 4 november kl 6–10 samt 15–18
Plats: Kring Stationsområdet,
vid uppgång från pendeltåg på både östra och västra sidan

 

Utöver detta kommer uppsökande dialoger att ske den 5 november på Väsby Nya Gymnasium och den 9 november på Öppna förskolan.

För mer information:
Magdalena Lundberg, biträdande projektledare Väsby Entré: 073-910 44 75
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ekebobadet fungerar och är i bra skick

Ekebobadet_2

Väsbys bästa har tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby fyllt upp och testat den tekniska utrustningen för Ekebobadets två bassänger. Vattnet fylldes över samtliga inlopp så cirkulationen kunde säkerställas. Pump och filterutrustning kördes igång och testades och den fungerar. Mät och doseranläggning provstartades och ser ut att fungera.

 Hela stora poolen fylldes inte ända upp då detta inte behövdes för att testa pump och filterutrustning. Det återstod 50–60 cm att fylla. Bassängerna framstår som täta men en del trasiga kakelplattor behöver bytas.

 — Provkörningen gick över förväntan, säger Johan Backlund, Väsbys Bästa. Vi bekostade vattenfyllningen för att få ett svar på badets tekniska skick. Vi är angelägna om att badet ska öppna igen till glädje för Väsbyborna.

 Nästa steg blir att hitta en driftoperatör som kan medverka till att Ekebobadet kan öppnas.

Mer information fås av:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Medborgarförslag har gett bättre förutsättningar för lek och rörelse

ndhy5oiemdhbw5eywqtt

Under hösten 2014 lämnades ett medborgarförslag om upprustning av Fresta bollplan in. Både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget som nu blivit verklighet.

 — Det är glädjande att vi kunnat tillmötesgå det förslag som kommit in, säger Roland Storm (VB) kommunalråd med ansvar för medborgardialog. Vi hoppas att fler väsbybor ser de positiva möjligheterna som medborgarförslagen möjliggör. Vi vill få in fler förslag på tänkbara förbättringsåtgärder likande det som vi nu genomför.

 Planerade åtgärder för Fresta bollplan är att fotbolls- och basketmål repareras, ny belysning sätts upp, grusytor jämnas till och störande buskage tas bort.

 — Vi är glada över satsningen på Fresta bollplan och fler åtgärder för idrottsanläggningar är på väg, säger Leif Bejhed (V), ordförande för kultur- och fritidnämnden.

För mer information:
Roland Storm (VB), kommunalråd: 073-910 42 40
Leif Bejhed (V),ordförande kultur- och fritidsnämnden: 073-910 40 43
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ekebobadet fylls för testkörning

Måndagen den 31 augusti klockan 07.00 kommer Väsbys Bästa tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby att påbörja fyllningen av vatten i Ekebobadet. Detta görs för att se om den tekniska utrustningen fungerar samt för att undersöka om bassängen håller tätt. Efter testkörningen kommer bassängen återigen tömmas.

 Provkörningen görs som ett första steg för att få en uppfattning om badets skick och för att få  bättre underlag om vilka kostnader som kan bli aktuella om någon aktör vill öppna badet kommande år.

För mer information kontakta:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Granskningsyttrande Prästgårdsmarken

Till Byggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för områden i Prästgårdsmarken.  BN/2012:236

Väsbys bästa lämnar härmed följande synpunkter på förslaget till detaljplan avseende bostadsbebyggelse på delar av de idag obebyggda ängarna norr och söder om Eds Prästgård.

 Eds Prästgård är en av länets två prästgårdar som är byggnadsminne. Upplands Väsby kommun har ytterligare tre byggnadsminnen; Stora Wäsby, Sköldnora kungsgård och Torsåkers magasin.

 Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i sitt samrådsyttrande att det finns värden runt Eds Prästgård som inte skyddades när byggnadsminnet upprättades 1982. Det är prästgårdens forna odlingsmarker norr och söder om byggnadsminnet.

 Länsstyrelsen önskade att de åtta radhusen norr om prästgården togs bort från förslaget eller placerades längre åt öster för att göra prästgården mer synlig. De åtta suterränghusen söder om prästgården önskade Länsstyrelsen också borttagna eller skjutna längre åt söder så att prästgården skulle omslutas av en buskbevuxen slänt i stället för en byggnad.

 Väsbys bästa anser att Länsstyrelsens åsikter om att de öppna ytorna runt Eds Prästgård skyddas från bebyggelse måste beaktas. Tomtstorlekar och parkanläggningar kring byggnaderna är minst lika viktiga som själva husen. Att placera modernt utformade radhus mindre än 30 meter från ett historiskt byggnadsminne är olyckligt med tanke på det historiska värdet för kommande generationer och för förståelsen av prästgårdens gårdsformation med dess byggnaders olika funktioner där sammanhanget med odlingsytorna i dess omedelbara närhet har stor betydelse. Att vidmakthålla kunskapen om och respektera dåtidens tidstypiska planeringsideologier anser vi är en skyldighet och ett ansvar som kommunen och byggnadsnämnden måste leva upp till.

 Skulle vi tillåta radhusbebyggelse 30 meter från byggnadsminnet Stora Väsby gård? På samma sätt måste vi resonera avseende byggnadsminnet Eds Prästgård.

 I Plan- och bygglagen 8 kap 13§ finns det ett förbud mot förvanskning; En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.   Vi menar att de planerade norra och södra radhusen innebär en förvanskning av byggnadsminnet Eds Prästgård och att den delen av planförslaget därmed bryter mot Plan- och bygglagen.

 Eftersom planens genomförbarhet i övrigt inte påverkas av borttagande av de norra och södra husen och antalet kvarvarade hus ryms inom avtalet med byggföretagen anser vi att Länsstyrelsens åsikter måste respekteras.

 Skulle byggnadsnämnden trots detta gå emot länsstyrelsens rekommendationer vill vi att de norra och södra husen arkitektoniskt och placeringsmässigt mer anpassas efter prästgårdens formspråk och utseende. Nytillverkade timmerhus kan vara ett bättre alternativ är moderna radhus. Andra goda exempel på lämpligare hustyper finns t ex i Lindholmen, Vallentuna där ett bostadsområde uppförs anpassat efter de kulturhistoriska förutsättningarna i område.

Upplands Väsby 2015-08-24
Väsbys Bästa

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

 — Jag vet att det är en stor sak för våra elever att med kort varsel byta skola. Men vi ser inte att det är möjligt att driva vidare skolan med bra kvalitet. Elevantalet framåt är inte tillräckligt för det, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

 I Smedby skola går 200 elever i årskurserna förskoleklass–9 och i grundsärskolan. Eleverna i årskurserna förskoleklass–7 kommer att erbjudas plats i Väsbyskolan, och eleverna i årskurserna 8–9 kommer att erbjudas plats i Grimstaskolan. Grundsärskolans elever kommer under hösten finnas kvar på Smedby skola. Sedan kommer även denna verksamhet att flyttas. Lärare och annan personal kommer att erbjudas tjänster på andra skolor inom kommunen.

 — Vi har fortsatt behov inom kommunen av den personal som finns på Smedby skola. Tillsammans med de anställda och facken kommer vi att ta reda på hur deras kompetens bäst kommer till användning, säger Astrid Täfvander, utbildningschef.

 Beslutet kommer att fattas på utbildningsnämndens möte den 10 juni.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 45 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29

30 timmars förskola införs i Väsby

Upplands Väsby kommun fortsätter att satsa på barnen. På onsdagen beslutade utbildningsnämnden att alla barn har rätt att vara 30 timmar på förskolan jämfört med dagens 15 timmar. Ändringen ger både barn och föräldrar bättre förutsättningar och gäller från den 1 september 2015.

 Satsningar på förskolan är en viktig pusselbit i arbetet med att lyfta resultaten i skolan, därför är vi glada att Väsby äntligen kan erbjuda barn till föräldralediga och jobbsökande mer tid på förskolan.

 Som reglerna ser ut idag får inte alla samma pedagogiska tid på förskolan eftersom barn med arbetslösa föräldrar får vara på förskolan max 15 timmar i veckan. Detsamma gäller barn med en förälder som är föräldraledig med ett yngre syskon.

 Satsningen på 30 timmars förskola görs inte enbart för att stärka barnens utveckling utan också för att skapa bättre förutsättningar för föräldrar. Med samma pedagogiska tid på förskolan får arbetslösa föräldrar mer tid till att aktivt söka arbete och en annan fördel är språkutvecklingen för barn med annat modersmål än svenska.

 Upplands Väsby kommun har ett tydligt mål som innebär att alla barn ska klara skolan och ges förutsättningar för ett maximalt lärande. Förskolan lägger grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet. Förutom 30 timmars förskola har Upplands Väsby kommun valt att höja förskolepengen med 6 procent, pengar som ska gå till fler pedagoger i förskolan.

 Vi har varit tydliga med att pengarna från höjningen av förskolepengen ska gå till fler anställda på förskolorna. Detta är en viktig satsning för att stärka kvaliteten och vi kommer att följa upp satsningen både för att se hur den används men också för att se hur den fått effekt.

Rikshem köper Bo i Väsby AB för 720 Mkr

Av de 14 fastighetsbolag som lämnade bud på det kommunala fastighetsbolaget Bo i Väsby har Upplands Väsby kommun slutligen kommit överens med Rikshem. Köpeskillingen uppgår till 720 miljoner. Rikshem är ett välrenommerat bolag med mångårig erfarenhet av att förvalta hyresbostäder.

 Rikshem äger bostäder och samhällsfastigheter på en lång rad orter i Sverige. Totalt förvaltar man över 21 000 bostäder inklusive många boenden för äldre och studentbostäder. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF Pension. Fjärde AP-fonden är en statlig myndighet som investerar de inkomstpensionspengar som staten sätter av för alla löntagare. AMF pension ägs av LO och Svenskt Näringsliv och investerar pensionssparares pengar.

 De intäkter som affären genererar ska återinvesteras i Upplands Väsbys långsiktiga utveckling. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostadsmiljöer, bättre skola och omsorg och inte minst att minska kommunens skuld och därmed trygga en fortsatt stabil ekonomi för kommunen.

 Kommunfullmäktige i Upplands Väsby beräknas fatta det formella beslutet om försäljningen av Bo i Väsby den 15 juni. Rikshem väntas ta över som ägare från och med 18 augusti 2015.

 Bo i Väsbys fastighetsbestånd innehåller totalt ett 40-tal byggnader med 650 bostäder, och en mindre del, kontor och andra lokaler. Uthyrningsbar area uppgår till 44 000 kvadratmeter.

Väsbybornas synpunkter till grund för ett cykelvänligare Väsby

För att ta reda på hur pengarna för underhåll och framtida satsningar gör mest nytta bjöd Upplands Väsby kommun in till dialog om ett cykelvänligt Väsby. Synpunkterna utgör sedan grunden till planeringen av framtida satsningar och underhåll.

 Drygt 300 besökte medborgardialogen på plats i Väsby centrum 23–24 april och runt 170 väsbybor besvarade den digitala enkäten kring frågor kring cykling och cykelvägar i Väsby.

 Kanske är asfalten dåligt underhållen och kanske finns det önskemål om fler cykelbanor? Istället för att gissa vad vi trodde att våra medborgare hade för önskemål när det gäller cyklingen i Väsby valde vi att fråga dem, säger Carina Nordin som arbetar som trafikingenjör på Upplands Väsby kommun.

 Synpunkterna som kommit in kommer nu att sorteras och struktureras för att sedan ligga till grund för framtida satsningar och underhåll av cykelvägnätet i Upplands Väsby kommun. En del förändringar kan komma genomföras inom nuvarande budget medan större åtgärder kan kräva ökade satsningar.

 — Det är roligt att så många Väsbybor intresserade sig för medborgardialogen om cykling och vi uppskattar verkligen alla synpunkter som medborgarna kommit in med. De kommer att ligga till grund för planering och prioritering av framtida satsningar och underhåll, säger Roland Storm, kommunalråd (VB).

 Upplands Väsby kommun jobbar löpande med att bygga ut cykelvägnätet och förbättra det befintliga nätet och samarbetar även med omkringliggande kommunen för att bygga ut de regionala cykelstråken som bland annat gör det möjligt att cykla hela vägen in till Stockholm.

 Under dialogen fanns förutom möjligheten att prata med kommunens tjänstemän som arbetar med cykelfrågor varje dag, även en smoothiecykel där alla kunde cykla sin egen smoothie, en frågesport för barn. Besökande kunde även besvara den digitala enkäten på plats och hämta ett exemplar av kommunens rykande färska cykelkarta.

Öppet hus: Järnvägsparken

Det kommunala bostadsbolaget AB Väsbyhem har initierat en idé att utveckla området norr om Upplands Väsby station. Området omfattar östra sidan om järnvägsspåren; Järnvägsparken, infartsparkeringen, tennisbanorna samt markområdet i norr fram till arbetsområdet vid Bryggerivägen. Förstudien utgör den första utbyggnadsetappen som ingår i planprogrammet för Väsby Entré/Stationsområdet.

 Arbetet med denna detaljplan sker i samarbete med Väsbyhem som kommunen har tecknat ett ramavtal med kring området Järnvägsparken. Väsbyhem kommer att främst att satsa på att bygga student- och ungdomslägenheter i området.

 Utbyggnadsförslaget redovisar tre nya byggnader där två byggnader uppförs för studentlägenheter med totalt cirka 145 lägenheter och en byggnad för ungdomslägenheter med cirka 24 små lägenheter. Dessutom kommer de kulturhistorisk intressanta husen i Järnvägsparken renoveras varsamt. Se mer om planprogrammet: Planprogram Järnvägsparken

 Ett första öppet hus med tidig dialog om Järnvägsparken skedde den 16 mars 2015 i Messingen. Väsbyborna fick möjlighet att närmare granska förslaget och komma med synpunkter inom olika områden.

Läs mer: 2015-03-16 Dialograpport: Järnvägsparken

Vad hände och händer?

Väsbys Bästa´s fullmäktigeledamöter börjar nu på allvar komma in i det politiska arbetet. Sedan mitten av januari är Peyman Rezapour anställd som politisk sekreterare på halvtid. Samtidigt fick vi äntligen tillgång till ett litet kontor med två arbetsplatser för Roland Storm och Peyman i Messingen.

 En stor del av höstens arbete inriktades på budgetarbete och flerårsplan 2015–2017. Mängder med information att ta in och ett stort antal möten med tjänstemännen i kommunens olika förvaltningar. Dessutom medverkan i fullmäktige och alla utskott och nämnder vi är representerade i. Roland Storm, Peyman Rezapor, Ulla Barthelson och Thomas Fälth deltagit i ett antal utbildningar och workshops.

 Vi har också träffat kommuninvånare i samband med samråd och dialogmöten om t ex Prästgårdsmarken, Fyrklövern, Ett lärande Väsby och i februari det stora demokratiforumet ”Ung i Väsby” där kommunalrådet Roland Storm öppnade mötet inför 120 förväntansfulla elever. Se mer på: Ung i Väsby

 Under mars deltar vi i kommunens budgetarbete för de kommande åren och nya möten i utskott nämnder och fullmäktige samt arbetet med Översiktplanen (ÖP) och ett heldagsseminarium inom ”Ett lärande Väsby”. Vi kommer också medverka och träffa medborgare i ett första dialogmöte den 16 mars om Järnvägsparken. Se mer på: Järnvägsparken

Väsbys Bästa

Väsbys Bästa vill ha en fortsatt dialog

Väsbys Bästa är nu demokratiskt valda att delta i kommunalpolitiken. Det är mycket viktigt med en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och kommunens medborgare. Det är själva grunden för demokrati. Dialogen ska vara seriös och konstruktiv med ett trevligt tonläge och ska leda till en utveckling av Väsby som kommun. Dialogen kan föras via olika media.

 Vi hänvisar därför de som är intresserade av vårt arbete och politik till vår hemsida www.väsbysbästa.nu eller Väsbys Bästas facebookgrupp.

Väl mött för bra diskussioner!

Väsbys Bästa

Väsbys Bästa tar sitt ansvar

Väsbys Bästa har efter flera möten och överläggningar med både alliansen och de rödgröna blivit erbjudna att ingå i ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren. Det erbjudandet har vi accepterat.

 Genom denna överenskommelse har vi nu fått gehör för 18 av de 20 frågorna vi gick till val på. Samarbetet innebär också att vi i framtiden har stora möjligheter att påverka och få gehör för fler sakfrågor. Nu kan vi säkerställa en positiv behandling av flera av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga: skolan, bostadsbyggandet samt idrotten och kulturens förutsättningar.

 För detta beslut har Väsbys Bästa kritiserats i lokalpressen och på sociala media. Alternativet — att sätta oss utanför — skulle innebära att vi gav större utrymme, inflytande och makt till Sverigedemokraterna.

 Eftersom inte något av allianspartierna var beredda att samarbeta med de rödgröna och skapa en majoritet var vi tvungna att ta vårt ansvar för att inte riskera ett politiskt kaos i fullmäktige. Ett samarbete med de rödgröna utesluter inte att vi lyssnar på eller tar till oss av bra förslag, oavsett vilket parti det kommer ifrån. Vi har fortfarande som mål att fler partier tar sitt ansvar och samarbetar med varandra.

 Alla partier, från vänster till höger, har påpekat hur viktigt det är att ha stabila majoriteter i kommunfullmäktige så att inte beslutsfattandet ska bli svårt, trögt och oförutsägbart. Att Alliansen nu kritiserar Väsbys Bästa för att vi följer deras råd förvånar. Det visar tydligt att man inte har det som är bäst för Väsby i fokus.

 Moderaterna och folkpartiet borde istället ställa sig framför spegeln med den givna frågan:
 — Varför förlorade vi så många av våra gamla sympatisörer och väljare?

 Valresultatet visar tydligt att Väsby ville ha en förändring, inte bara att man ville få in nytänkande och ny energi i lokalpolitiken utan också att det var dags att byta ut den politiska ledningen.

 Att vårt beslut att stödja valets segrare är det rätta visar Alliansens tydliga kovändning med ett desperat försök att återta makten. Slutklämmen i deras debattinlägg i förra veckans Vi i Väsby:
 — Vi är beredda att ta ansvar för Väsbys framtid i politisk ledning, innebär inget annat än ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna!

Väsbys Bästa
Roland Storm
Peyman Rezapour
Ulla Barthelsson
Thomas Fäldt

Ett samarbete för Väsbys Bästa

Väsbys Bästa har träffat en överenskommelse och ingått ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren.

 Vi känner ett stort ansvar för att aktivt delta i det politiska arbetet och vill förvalta det förtroende vi fått av väljarna. Genom överenskommelsen får vi möjlighet att få gehör för många av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga som till exempel skolfrågan, bostadsbyggande, idrotten och kulturens förutsättningar.

 Valresultatet visar att Väsby ville ha en förändring, inte bara i den politiska ledningen utan även få in ett nytt parti i fullmäktige. De 900 rösterna vi fick resulterade i två mandat i kommunfullmäktige.

 Överenskommelsen med S, MP och V innebär att vi får en kommunalrådspost, en ledamot i kommunstyrelsen, en ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättarplatser i utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden.

Roland Storm

Nystart för Väsby

Lokalpolitik för Upplands Väsby