Hjälp till flyktingbarn

Resursbehovet för att ta emot flyktingar är just nu enormt. Kommunen behöver hjälp från enskilda medborgare för att klara behovet, både på kort och på lång sikt.

Som enskild medborgare kan du i första hand hjälpa kommunen med att ge barn och ungdomar ett liv i en någorlunda normal familjemiljö. Det kan göras i följande former:

  • Kontaktfamilj — för samvaro i familjens vardagliga aktiviteter ett par dygn per månad.
  • Jourhem — för akut behov under en kortare tid.
  • Familjehem — för en längre tid.

 En mer omfattande hjälpinsats, som kräver särskilt tillstånd, är att starta ett HVB-hem, Hem för vård eller boende. Tillståndet ges av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. HVB-hem kan bedrivas enskilt eller genom avtal med kommunen.

 Naturligtvis kan du även hjälpa till på olika sätt via flera frivilliga organisationer.

 

För mer information se:

upplandsvasby.se/flykting