Granskningsyttrande Prästgårdsmarken

Till Byggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för områden i Prästgårdsmarken.  BN/2012:236

Väsbys bästa lämnar härmed följande synpunkter på förslaget till detaljplan avseende bostadsbebyggelse på delar av de idag obebyggda ängarna norr och söder om Eds Prästgård.

 Eds Prästgård är en av länets två prästgårdar som är byggnadsminne. Upplands Väsby kommun har ytterligare tre byggnadsminnen; Stora Wäsby, Sköldnora kungsgård och Torsåkers magasin.

 Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i sitt samrådsyttrande att det finns värden runt Eds Prästgård som inte skyddades när byggnadsminnet upprättades 1982. Det är prästgårdens forna odlingsmarker norr och söder om byggnadsminnet.

 Länsstyrelsen önskade att de åtta radhusen norr om prästgården togs bort från förslaget eller placerades längre åt öster för att göra prästgården mer synlig. De åtta suterränghusen söder om prästgården önskade Länsstyrelsen också borttagna eller skjutna längre åt söder så att prästgården skulle omslutas av en buskbevuxen slänt i stället för en byggnad.

 Väsbys bästa anser att Länsstyrelsens åsikter om att de öppna ytorna runt Eds Prästgård skyddas från bebyggelse måste beaktas. Tomtstorlekar och parkanläggningar kring byggnaderna är minst lika viktiga som själva husen. Att placera modernt utformade radhus mindre än 30 meter från ett historiskt byggnadsminne är olyckligt med tanke på det historiska värdet för kommande generationer och för förståelsen av prästgårdens gårdsformation med dess byggnaders olika funktioner där sammanhanget med odlingsytorna i dess omedelbara närhet har stor betydelse. Att vidmakthålla kunskapen om och respektera dåtidens tidstypiska planeringsideologier anser vi är en skyldighet och ett ansvar som kommunen och byggnadsnämnden måste leva upp till.

 Skulle vi tillåta radhusbebyggelse 30 meter från byggnadsminnet Stora Väsby gård? På samma sätt måste vi resonera avseende byggnadsminnet Eds Prästgård.

 I Plan- och bygglagen 8 kap 13§ finns det ett förbud mot förvanskning; En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.   Vi menar att de planerade norra och södra radhusen innebär en förvanskning av byggnadsminnet Eds Prästgård och att den delen av planförslaget därmed bryter mot Plan- och bygglagen.

 Eftersom planens genomförbarhet i övrigt inte påverkas av borttagande av de norra och södra husen och antalet kvarvarade hus ryms inom avtalet med byggföretagen anser vi att Länsstyrelsens åsikter måste respekteras.

 Skulle byggnadsnämnden trots detta gå emot länsstyrelsens rekommendationer vill vi att de norra och södra husen arkitektoniskt och placeringsmässigt mer anpassas efter prästgårdens formspråk och utseende. Nytillverkade timmerhus kan vara ett bättre alternativ är moderna radhus. Andra goda exempel på lämpligare hustyper finns t ex i Lindholmen, Vallentuna där ett bostadsområde uppförs anpassat efter de kulturhistoriska förutsättningarna i område.

Upplands Väsby 2015-08-24
Väsbys Bästa

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *