Kategoriarkiv: Väsbys Bästa

Ny styrelsemedlem i Väsbys Bästa

Andrea Möllerberg
 
På Väsbys Bästas årsmöte för 2017 valdes Andrea Möllerberg in i partistyrelsen som ansvarig för idrotts- och friskvårdsfrågor.

Andrea är 43 år och har bott i Väsby sedan 2002. Hon har tre egna barn och tre bonusbarn. Andrea är försäljningschef och arbetar med företag och deras förebyggande hälsoarbete för sin personal inom fysisk aktivitet, stresshantering/återhämtning och kost/näring. Andrea är ordförande för BSK herrfotboll.

 — Mitt intresse för hälsa och idrott kommer från min familj och mitt eget idrottande inom simning och vattenpolo där jag hade framgångar som SM guld och landslagsmeriter. Att tidigt vävas in i idrottens familj oavsett vilken nivå man är på ger en hälsogrund att stå på när man blir äldre och gör att man verkligen förstår vikten av den, säger Andrea Möllerberg.

 — Andrea förstärker Väsbys Bästas idrotts- och friskvårdsprofil och vi är mycket glada att få Andrea som ny ledamot i styrelsen, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 

Ytterligare information fås av:

Peyman Rezapour, ordf Väsbys Bästa, 073-534 18 11
Andrea Möllerberg, 070-873 21 22

VB:s årsmöte 2017

Den 18 maj 2017 kl 18.00 — 19.00 är du välkommen till Väsbys Bästas årsmöte i Pyramiden.

Alla är hjärtligt välkomna att delta, diskutera och lämna synpunkter, men bara medlemmar får rösta vid val och när beslut ska tas.

 Under årsmötet ska bland annat styrelsen väljas och andra förtroendeposter utses samt det närmaste året planeras.

 Är du intresserad av att delta i partiets arbete är du välkommen att anmäla det. Är du bara nyfiken på partiets medlemmar och deras värderingar är du också välkommen.

 Dagordningen kommer att publiceras här senast torsdag 4 maj.

Välkommen!

Kallelse och dagordning

VB:s årsmöte 2016

Den 26 maj 2016 kl 19.00 — 20.00 är du välkommen till Väsbys Bästas årsmöte i Messingen.

Alla är hjärtligt välkomna att delta, diskutera och lämna synpunkter, men bara medlemmar får rösta vid val och när beslut ska tas. Medlemsavgiften för 2016 ska vara betald senast 23 maj för att medlemsskapet ska hinna bekräftas.

 Under årsmötet ska bland annat styrelsen väljas och andra förtroendeposter utses samt det närmaste året planeras.

 Är du intresserad av att delta i partiets arbete är du välkommen att anmäla det. Är du bara nyfiken på partiets medlemmar och deras värderingar är du också välkommen.

Dagordningen finns här.

Välkommen!

VB är alltid emot ökade bullernivåer

En interpellation ställdes i kommunfullmäktige till samtliga gruppledare i majoriteten utom VBs representant angående nedläggningen av Bromma flygplats och dess konsekvenser.

 Väsbys Bästa har inte haft frågan aktuell. Då det för tillfället görs en utredning på uppdrag av regeringen har Väsbys Bästa inte tagit ställning i frågan då vi inte vet vad konsekvenserna blir.

 Då frågan just nu utreds och alla detaljer och konsekvenser ej tydligt framkommit kan vi heller ej ta ställning.

 Vad vi kan ta ställning till däremot är att alltid ha det som är för Väsbys bästa för ögonen. Det finns en problematik redan nu med höga bullernivåer i olika delar av kommunen. Järnväg, motorväg och flygplan för att nämna några som bidragande faktorer.

Väsbys Bästa kommer alltid att vara emot ökade bullernivåer

 

Ekebobadet fungerar och är i bra skick

Ekebobadet_2

Väsbys bästa har tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby fyllt upp och testat den tekniska utrustningen för Ekebobadets två bassänger. Vattnet fylldes över samtliga inlopp så cirkulationen kunde säkerställas. Pump och filterutrustning kördes igång och testades och den fungerar. Mät och doseranläggning provstartades och ser ut att fungera.

 Hela stora poolen fylldes inte ända upp då detta inte behövdes för att testa pump och filterutrustning. Det återstod 50–60 cm att fylla. Bassängerna framstår som täta men en del trasiga kakelplattor behöver bytas.

 — Provkörningen gick över förväntan, säger Johan Backlund, Väsbys Bästa. Vi bekostade vattenfyllningen för att få ett svar på badets tekniska skick. Vi är angelägna om att badet ska öppna igen till glädje för Väsbyborna.

 Nästa steg blir att hitta en driftoperatör som kan medverka till att Ekebobadet kan öppnas.

Mer information fås av:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Ekebobadet fylls för testkörning

Måndagen den 31 augusti klockan 07.00 kommer Väsbys Bästa tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby att påbörja fyllningen av vatten i Ekebobadet. Detta görs för att se om den tekniska utrustningen fungerar samt för att undersöka om bassängen håller tätt. Efter testkörningen kommer bassängen återigen tömmas.

 Provkörningen görs som ett första steg för att få en uppfattning om badets skick och för att få  bättre underlag om vilka kostnader som kan bli aktuella om någon aktör vill öppna badet kommande år.

För mer information kontakta:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Granskningsyttrande Prästgårdsmarken

Till Byggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för områden i Prästgårdsmarken.  BN/2012:236

Väsbys bästa lämnar härmed följande synpunkter på förslaget till detaljplan avseende bostadsbebyggelse på delar av de idag obebyggda ängarna norr och söder om Eds Prästgård.

 Eds Prästgård är en av länets två prästgårdar som är byggnadsminne. Upplands Väsby kommun har ytterligare tre byggnadsminnen; Stora Wäsby, Sköldnora kungsgård och Torsåkers magasin.

 Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i sitt samrådsyttrande att det finns värden runt Eds Prästgård som inte skyddades när byggnadsminnet upprättades 1982. Det är prästgårdens forna odlingsmarker norr och söder om byggnadsminnet.

 Länsstyrelsen önskade att de åtta radhusen norr om prästgården togs bort från förslaget eller placerades längre åt öster för att göra prästgården mer synlig. De åtta suterränghusen söder om prästgården önskade Länsstyrelsen också borttagna eller skjutna längre åt söder så att prästgården skulle omslutas av en buskbevuxen slänt i stället för en byggnad.

 Väsbys bästa anser att Länsstyrelsens åsikter om att de öppna ytorna runt Eds Prästgård skyddas från bebyggelse måste beaktas. Tomtstorlekar och parkanläggningar kring byggnaderna är minst lika viktiga som själva husen. Att placera modernt utformade radhus mindre än 30 meter från ett historiskt byggnadsminne är olyckligt med tanke på det historiska värdet för kommande generationer och för förståelsen av prästgårdens gårdsformation med dess byggnaders olika funktioner där sammanhanget med odlingsytorna i dess omedelbara närhet har stor betydelse. Att vidmakthålla kunskapen om och respektera dåtidens tidstypiska planeringsideologier anser vi är en skyldighet och ett ansvar som kommunen och byggnadsnämnden måste leva upp till.

 Skulle vi tillåta radhusbebyggelse 30 meter från byggnadsminnet Stora Väsby gård? På samma sätt måste vi resonera avseende byggnadsminnet Eds Prästgård.

 I Plan- och bygglagen 8 kap 13§ finns det ett förbud mot förvanskning; En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.   Vi menar att de planerade norra och södra radhusen innebär en förvanskning av byggnadsminnet Eds Prästgård och att den delen av planförslaget därmed bryter mot Plan- och bygglagen.

 Eftersom planens genomförbarhet i övrigt inte påverkas av borttagande av de norra och södra husen och antalet kvarvarade hus ryms inom avtalet med byggföretagen anser vi att Länsstyrelsens åsikter måste respekteras.

 Skulle byggnadsnämnden trots detta gå emot länsstyrelsens rekommendationer vill vi att de norra och södra husen arkitektoniskt och placeringsmässigt mer anpassas efter prästgårdens formspråk och utseende. Nytillverkade timmerhus kan vara ett bättre alternativ är moderna radhus. Andra goda exempel på lämpligare hustyper finns t ex i Lindholmen, Vallentuna där ett bostadsområde uppförs anpassat efter de kulturhistoriska förutsättningarna i område.

Upplands Väsby 2015-08-24
Väsbys Bästa

Väsbys Bästa vill ha en fortsatt dialog

Väsbys Bästa är nu demokratiskt valda att delta i kommunalpolitiken. Det är mycket viktigt med en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och kommunens medborgare. Det är själva grunden för demokrati. Dialogen ska vara seriös och konstruktiv med ett trevligt tonläge och ska leda till en utveckling av Väsby som kommun. Dialogen kan föras via olika media.

 Vi hänvisar därför de som är intresserade av vårt arbete och politik till vår hemsida www.väsbysbästa.nu eller Väsbys Bästas facebookgrupp.

Väl mött för bra diskussioner!

Väsbys Bästa