Kategoriarkiv: Flyktingar

Ett mänskligt mottagande

fyrklövern

I Falköping pågår sedan våren 2013 ett integrationsprojekt där nyanlända själva deltar som ”grannskapsvärdar” i arbetet med att lära känna såväl varandras kulturer som den svenska kulturen och den lokala omgivning de nu befinner sig i. Det handlar om att skapa möten och kontakter mellan olika människor med olika språk och förutsättningar.

 Projektet går under namnet Connect Falköping och drivs av socialnämnden i Falköpings kommun.

 Under 2014 påbörjades en utvärdering av projektet som ska ligga till grund för beslut för fortsättningen av projektet.

 Under hösten 2016 hölls ett föredrag om projektet för kommunledningen i Upplands Väsby.

 Vad kan Upplands Väsby ta till sig från detta projekt? Bör vi göra något liknande här?
 
Lämna gärna en kommentar!

För mer information se:

Om Connect Falköping
och
Utvärderingen

Regeringen får inte minska Väsbybornas inflytande

Regeringen vill kringgå plan- och bygglagen och ordna tillfälliga boenden utan bygglovsprövning och detaljplaneprövning. Det är innebörden i den promemoria ”Undantag från vissa bestämmelser i plan-och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” från Näringsdepartementet som nu är ute på snabbremiss.

Väsbys Bästa menar att det kommunala självstyret över planärenden och bygglov inte får urholkas. Medborgarnas möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av kommunen och vår möjlighet att utforma en god boendemiljö är viktig när vi ska välkomna nya invånare i kommunen.

 Det får inte upplevas som om vi tvingats ta emot de nyanlända så att de själva upplever sig som oönskade och inte välkomna till Upplands Väsby. I Väsby håller vi ihop och samarbetar för att Väsby ska vara en bra kommun att leva och växa upp i.

 Istället för undantag kan man förenkla möjligheterna att få bygglov och snabba upp processerna. Eventuella undantag i plan- och bygglagen måste vara väl utredda, utformade och korta i tid.

 Förslaget från regeringen får inte medföra att kvaliteten på boendet, boendemiljön och bostadsområdet blir lidande. Alla som kommer till Väsby har samma rätt till goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö. Reglerna för att främja detta får inte äventyras. Speciellt viktig är barnrättsperspektivet, att få växa upp i en trygg och bra bostadsmiljö med bra möjligheter till grön- och parkområden. Fel och brister ska inte korrigeras i efterhand, utan en god kvalitet ska upprätthållas från början.

 Krav på kompetens hos byggherrar och enskilda ska därför vara höga, speciellt när tillfälliga boenden ska etableras. Speciellt viktigt ur kulturmiljösynpunkt och bevarandet av andra skyddsvärda miljöer så att kulturbyggnader, slott och herresäten inte förändras och förvanskas för kortsiktiga ekonomiska vinster. Irreparabla ombyggnader måste noga utredas och särskild hänsyn måste tas i dessa miljöer.

Hjälp till flyktingbarn

Resursbehovet för att ta emot flyktingar är just nu enormt. Kommunen behöver hjälp från enskilda medborgare för att klara behovet, både på kort och på lång sikt.

Som enskild medborgare kan du i första hand hjälpa kommunen med att ge barn och ungdomar ett liv i en någorlunda normal familjemiljö. Det kan göras i följande former:

  • Kontaktfamilj — för samvaro i familjens vardagliga aktiviteter ett par dygn per månad.
  • Jourhem — för akut behov under en kortare tid.
  • Familjehem — för en längre tid.

 En mer omfattande hjälpinsats, som kräver särskilt tillstånd, är att starta ett HVB-hem, Hem för vård eller boende. Tillståndet ges av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. HVB-hem kan bedrivas enskilt eller genom avtal med kommunen.

 Naturligtvis kan du även hjälpa till på olika sätt via flera frivilliga organisationer.

 

För mer information se:

upplandsvasby.se/flykting