Alla inlägg av Roland Storm

Ny styrelsemedlem i Väsbys Bästa

Andrea Möllerberg
 
På Väsbys Bästas årsmöte för 2017 valdes Andrea Möllerberg in i partistyrelsen som ansvarig för idrotts- och friskvårdsfrågor.

Andrea är 43 år och har bott i Väsby sedan 2002. Hon har tre egna barn och tre bonusbarn. Andrea är försäljningschef och arbetar med företag och deras förebyggande hälsoarbete för sin personal inom fysisk aktivitet, stresshantering/återhämtning och kost/näring. Andrea är ordförande för BSK herrfotboll.

 — Mitt intresse för hälsa och idrott kommer från min familj och mitt eget idrottande inom simning och vattenpolo där jag hade framgångar som SM guld och landslagsmeriter. Att tidigt vävas in i idrottens familj oavsett vilken nivå man är på ger en hälsogrund att stå på när man blir äldre och gör att man verkligen förstår vikten av den, säger Andrea Möllerberg.

 — Andrea förstärker Väsbys Bästas idrotts- och friskvårdsprofil och vi är mycket glada att få Andrea som ny ledamot i styrelsen, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 

Ytterligare information fås av:

Peyman Rezapour, ordf Väsbys Bästa, 073-534 18 11
Andrea Möllerberg, 070-873 21 22

Satsning på Kairo/Sättra friluftsområde

På spåret

I mars beslutade kommunstyrelsen att avsätta 5 Mkr i en första etapp för utveckling av friluftsområdet.

Under en flerårsperiod satsas 21 miljoner kronor för att:

  • Förbättra skyltning och information om naturvärden och motionsmöjligheter
  • Förbättra och utöka motions- och skidspåren
  • Förbättra faciliteterna, grillplatser, bänkar, toaletter o.d.
  • Utveckla ridanläggningen i Sättra
  • Utveckla Kairobadet — eventuell flytt av badplatsen
  • Utreda användning av trädgårdsmästarbostaden
  • Utreda behov och placering av ett aktivitetscenter
  • Möjlighet till konferens- och festlokal
  • Möjlighet till café i området
  • Möjlighet till nya mindre anläggningar för spontanidrott, idrottsparker och liknande

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Tält över uterinken till hösten 2017

I februari beslutades att satsa 8 Mkr på ett tält över uterinken i Vilundaparken.

Under de senaste 10 åren har isen i Vilundaparkens ishall haft omfattande och frekventa störningar i isproduktionen. Flera utredningar under kort tid har nu resulterat i ett beslut att uppföra en tältlösning under våren 2017 över uterinken.

 Tältet planeras stå färdig att användas till säsongsstarten 2017 och ger föreningarna fler istider.

 Därmed ges förutsättningar för kommunen att genomföra ett framtida byte av den nuvarande isytan inne i Vilundahallen.

 Dessutom utreds en placering av ett fullstort fotbollstält i Vilundaparken som beaktas i arbetet med flerårsplan 2018 till 2020.

Vi i Väsby

Bostäder utan P-platser — hur blir det?

Väsbys Bästas gruppledare Roland Storm framförde i slutet av januari i en intervju i Vi i Väsby kritiska synpunkter över planerna på att bygga 64 nya lägenheter utan egna parkeringsplatser.

Förslaget är att tillåta ett flerfamiljshus i hörnet Optimusvägen-Finspångsvägen med endast handikapp-, besöks- och bilpoolsparkering.

 Istället för P-platser kommer erbjuder byggherren en så kallad mobilitetslösning med 1–3 bilar i en bilpool — som de 64 lägenheterna ska dela på.

 — 64 lägenheter och 1–3 hyrbilar, hur ska det gå till? Det blir totalt kaos, säger Roland

Vi i Väsby

Trädgårdsmästarbostaden

Trädgårdmästarbostaden

Byggnadsantikvarie Anders Franzén fastslår att Trädgårdsmästarbostaden är från slutet av 1700-talet.

Väsbys Bästa har länge kämpat för att behålla och rusta upp Trädgårdsmästarbostaden i Sättra. Viss tveksamhet har uppstått över byggnadens ålder och skick, men nu har byggnadsantikvarien Anders Franzén undersökt huset och kommit fram till att byggnaden är en fin gammal rokokobyggnad från slutet av 1700-talet.

 Båda lokaltidningarna besökte i slutet av januari byggnadsantikvarien på plats ute vid Sättra.

Vi i Väsby
Mitt i Upplands Väsby

Regeringen får inte minska Väsbybornas inflytande

Regeringen vill kringgå plan- och bygglagen och ordna tillfälliga boenden utan bygglovsprövning och detaljplaneprövning. Det är innebörden i den promemoria ”Undantag från vissa bestämmelser i plan-och bygglagen vid tillströmning av asylsökande” från Näringsdepartementet som nu är ute på snabbremiss.

Väsbys Bästa menar att det kommunala självstyret över planärenden och bygglov inte får urholkas. Medborgarnas möjlighet att påverka den framtida utvecklingen av kommunen och vår möjlighet att utforma en god boendemiljö är viktig när vi ska välkomna nya invånare i kommunen.

 Det får inte upplevas som om vi tvingats ta emot de nyanlända så att de själva upplever sig som oönskade och inte välkomna till Upplands Väsby. I Väsby håller vi ihop och samarbetar för att Väsby ska vara en bra kommun att leva och växa upp i.

 Istället för undantag kan man förenkla möjligheterna att få bygglov och snabba upp processerna. Eventuella undantag i plan- och bygglagen måste vara väl utredda, utformade och korta i tid.

 Förslaget från regeringen får inte medföra att kvaliteten på boendet, boendemiljön och bostadsområdet blir lidande. Alla som kommer till Väsby har samma rätt till goda sociala levnadsförhållanden och en god långsiktig livsmiljö. Reglerna för att främja detta får inte äventyras. Speciellt viktig är barnrättsperspektivet, att få växa upp i en trygg och bra bostadsmiljö med bra möjligheter till grön- och parkområden. Fel och brister ska inte korrigeras i efterhand, utan en god kvalitet ska upprätthållas från början.

 Krav på kompetens hos byggherrar och enskilda ska därför vara höga, speciellt när tillfälliga boenden ska etableras. Speciellt viktigt ur kulturmiljösynpunkt och bevarandet av andra skyddsvärda miljöer så att kulturbyggnader, slott och herresäten inte förändras och förvanskas för kortsiktiga ekonomiska vinster. Irreparabla ombyggnader måste noga utredas och särskild hänsyn måste tas i dessa miljöer.

Väsbys Bästa tar sitt ansvar

Väsbys Bästa har efter flera möten och överläggningar med både alliansen och de rödgröna blivit erbjudna att ingå i ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren. Det erbjudandet har vi accepterat.

 Genom denna överenskommelse har vi nu fått gehör för 18 av de 20 frågorna vi gick till val på. Samarbetet innebär också att vi i framtiden har stora möjligheter att påverka och få gehör för fler sakfrågor. Nu kan vi säkerställa en positiv behandling av flera av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga: skolan, bostadsbyggandet samt idrotten och kulturens förutsättningar.

 För detta beslut har Väsbys Bästa kritiserats i lokalpressen och på sociala media. Alternativet — att sätta oss utanför — skulle innebära att vi gav större utrymme, inflytande och makt till Sverigedemokraterna.

 Eftersom inte något av allianspartierna var beredda att samarbeta med de rödgröna och skapa en majoritet var vi tvungna att ta vårt ansvar för att inte riskera ett politiskt kaos i fullmäktige. Ett samarbete med de rödgröna utesluter inte att vi lyssnar på eller tar till oss av bra förslag, oavsett vilket parti det kommer ifrån. Vi har fortfarande som mål att fler partier tar sitt ansvar och samarbetar med varandra.

 Alla partier, från vänster till höger, har påpekat hur viktigt det är att ha stabila majoriteter i kommunfullmäktige så att inte beslutsfattandet ska bli svårt, trögt och oförutsägbart. Att Alliansen nu kritiserar Väsbys Bästa för att vi följer deras råd förvånar. Det visar tydligt att man inte har det som är bäst för Väsby i fokus.

 Moderaterna och folkpartiet borde istället ställa sig framför spegeln med den givna frågan:
 — Varför förlorade vi så många av våra gamla sympatisörer och väljare?

 Valresultatet visar tydligt att Väsby ville ha en förändring, inte bara att man ville få in nytänkande och ny energi i lokalpolitiken utan också att det var dags att byta ut den politiska ledningen.

 Att vårt beslut att stödja valets segrare är det rätta visar Alliansens tydliga kovändning med ett desperat försök att återta makten. Slutklämmen i deras debattinlägg i förra veckans Vi i Väsby:
 — Vi är beredda att ta ansvar för Väsbys framtid i politisk ledning, innebär inget annat än ett aktivt samarbete med Sverigedemokraterna!

Väsbys Bästa
Roland Storm
Peyman Rezapour
Ulla Barthelsson
Thomas Fäldt

Ett samarbete för Väsbys Bästa

Väsbys Bästa har träffat en överenskommelse och ingått ett samarbete med S, MP och V om att leda kommunen de kommande fyra åren.

 Vi känner ett stort ansvar för att aktivt delta i det politiska arbetet och vill förvalta det förtroende vi fått av väljarna. Genom överenskommelsen får vi möjlighet att få gehör för många av de frågor som Väsbyborna tycker är viktiga som till exempel skolfrågan, bostadsbyggande, idrotten och kulturens förutsättningar.

 Valresultatet visar att Väsby ville ha en förändring, inte bara i den politiska ledningen utan även få in ett nytt parti i fullmäktige. De 900 rösterna vi fick resulterade i två mandat i kommunfullmäktige.

 Överenskommelsen med S, MP och V innebär att vi får en kommunalrådspost, en ledamot i kommunstyrelsen, en ledamot i kultur- och fritidsnämnden samt ersättarplatser i utbildningsnämnden och social- och äldrenämnden.

Roland Storm

Nystart för Väsby