Alla inlägg av Peyman Rezapour

Vattentema i Fyrklövern

fyrklövern

Kommunstyrelsen beslöt i kväll (28/11 2016) att föreslå kommunfullmäktige att anta namnberedningens förslag för nya gatu- och parknamn för området i norra Fyrklövern.

 — Namnberedningen har utgått ifrån det vinnande namnet för parken i Fyrklövern — Blå Parken — som syftar både på de blå husen och association till blå som en färg på vattnet i parkens damm. Genom den nya bostadbebyggelsen i den norra delen av Fyrklövern kommer en liten bäck eller rännil rinna genom området från Husarvägen ner mot Blå Parken. Det rinnande vattnet har gett upphov till flera av de nya gatu-och torgnamnet i Fyrklövern, säger Roland Storm (VB) ordförande i namnberedningen.

Fastighetsägaren vill inte öppna Ekebobadet

Stena fastigheter har inga planer på att öppna Ekebobadet vare sig själva eller låta någon annan drifta badet. Stena anser frågan kring Ekebobadet avklarad. Så lyder beskedet från Stena Fastigheter som kom till Upplands Väsby kommun förra veckan.

— Det är synd att Stena tagit detta beslut och därmed avgjort badets framtid. Vi hade hoppats att Smedbyborna skulle få tillgång till ett bad i närområdet då önskan och initiativet kom från boenden i området, säger Peyman Rezapour, ordförande i Väsbys Bästa.

 I den samverkansöverenskommelse mellan Upplands Väsby kommun och Polismyndigheten i Norrort för ett tryggare Smedby 2015-2016 ingår förutom flera av kommunens kontor, Polisen, Brandkåren Attunda, fritidsgården Unga Örnar, Väsbyhem, Stena Fastigheter, samt bostadsrättsföreningarna och skolorna i området. I det avtalet finns angivet för ökad trygghet och trivsel att kommunens fritidschef och Stena Fastigheter ska sträva efter att öppna Ekebobadet.

 Tyvärr fick Väsbys Bästa inte med sig övriga partier i försöket att få kommunen att medverka till att hitta en förening eller en organisation som ville driva badet.

 — Trots detta nedslående besked kommer Väsbys Bästa fortsätta att driva på för ökade satsningar på trivsel och trygghet i området. Vi tror fortfarande att ett samarbete mellan de boende och olika aktörer är bästa sättet att utveckla Smedby och skapa ökad trivsel i orådet, säger Peyman Rezapour.

 

För mer information se:

Samverkansöverenskommelse — Ett tryggare Smedby

Fotbollsfest i Fresta

Den 6 juli besiktigas den nya fotbollsplanen i Fresta.

Planen och staket ska besiktigas så att vi säkerställer att det inte finns risk för att någon gör sig illa. Därefter öppnar planen för användning.

 — Finns det en färdig fotbollsplan och barn som vill spela fotboll, så är det rätt logiskt att de får göra det säger Peyman Rezapour (VB)

 Väsbys Bästa är otroligt glada för att planen förmodligen kommer att kunna användas redan i sommar.

Välj namn på nya parken!

Under våren har 119 namnförslag till den nya parken som ska byggas i Fyrklövern lämnats in. Av dessa har fem valts ut av Upplands Väsby kommuns namnberedning. Nu får Väsbyborna rösta fram det bästa av förslagen.
 — Jag hoppas att så många väsbybor som möjligt deltar i omröstningen och röstar fram sin favorit. Förhoppningsvis får vi en klar vinnare vilket underlättar för oss att fatta beslut om parkens namn, säger Roland Storm (VB), ordförande i namnberedningen.

 
De fem utvalda förslagen under temat modern småstad är:

 • Blå parken
 • Centrumparken
 • Drabantparken
 • Fyrklöverparken
 • Origo

 — I det här projektet gör vi tvärtom och bygger parken i ett tidigt skede, eftersom vi tror att det kan bli en attraktiv mötesplats för många. Parken, som idag består av en grusplan ska förvandlas till en grönskande plats med inslag av vatten och bryggor, säger Alarik von Hofsten, projektansvarig för Fyrklövern.
 

Omröstningen pågår fram till 1 juli:

www.upplandsvasby.se/parken
 
I slutet av augusti förväntas namnberedningen välja ett slutligt namn, som kan inspirera till nya namn då parkens namn blir tongivande för nya gator och platser i området Fyrklövern.

 Den nya parken har planerad byggstart om cirka ett år och rymmer plats för lek, avkoppling och möten. Platsen är centralt belägen intill Väsby centrum och utöver parken byggs även 1 600 nya bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och småhus.
 

Resultatet av omröstningen se:

Länk
 

Mer information om Fyrklövern se:

www.upplandsvasby.se/fyrklovern

Samråd om nya Vallentunavägen

Alternativ+v268_Sida_2(2)
Passa på och lämna dina synpunkter om vägalternativen för väg 268 Vallentunavägen, senast 23 juni.

 Trafikverket har sedan i höstas utrett ett nytt alternativ benämnt Korridor Befintlig Väg som innebär att Väg 268 till stora delar byggs om i nuvarande sträckning. Nu går Trafikverket ut på samråd för val av lokalisering där det nya alternativet är ett av flera alternativ.

 Samrådet pågår från 19 maj till 23 juni 2016.

 

Läs mer:

Samrådshandlingen på Trafikverkets webbsida

Hillevi får nytt uppdrag

Idag utsåg regeringen Hillevi Engström till ny Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det innebär att Hillevi kommer avsluta sitt uppdrag som kommundirektör i Upplands Väsby kommun.

 — Att vår kommundirektör får ett viktigt och angeläget uppdrag ska vi vara stolta över även om det innebär att vi behöver söka en ny och stark ledare. Hon går vidare till ett viktigt uppdrag och vi är glada över den framåtanda och ledning hon har bidrag med under sin tid i Väsby, säger Roland Storm (kommunalråd VB).

 Rekrytering av ny kommundirektör kommer att inledas omgående. I dialog med kommunledning och politisk ledning förs samtal om hur styrning och ledning sker under tiden för rekrytering efter att Hillevi lämnar i slutet av sommaren. Vi återkommer kring denna fråga längre fram.

Vilundaparken

1 000 nya platser ska skapas inom förskola och skola i Väsby fram till år 2020. Då ska bland annat en helt ny grundskola för 600 barn och en förskola för 150 barn stå klar på Smedsgärdstomten.
 — Det här är en av våra viktigaste satsningar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

 Väsby lider av akut brist på förskoleplatser. Den väntade befolkningsökningen och byggboomen som råder gör att kommunen bedömer att också fler grundskoleplatser kommer att behövas framöver. Trots att Smedbyskolan stängdes ned för ganska precis ett år sedan med hänvisning till elevbrist.

 Den politiska majoriteten i Väsby, S, MP, V och VB, har med hjälp av tjänstemännen tagit fram en plan för hur platserna i skola och förskola ska lösas fram till 2020.

 Den största nyheten är att de vill bygga en helt ny grundskola och förskola på Smedsgärdstomten, alltså på den tomma avsatsen ovanför konstgräsplanen i Vilunda. Den nybyggda minigolfen ska inte påverkas av bygget och inte heller konstgräsplanen. Däremot kan delar av grusplanen komma att lämna plats åt skolgården.

 Grundskolan ska bli en F-9-skola för 600 elever och förskolan ska rymma 150 barn. Förhoppningen är att läget invid Vilundaparkens idrottsarenor ska göra den attraktiv för både elever och lärare. Här finns redan konstgräsplan, friidrottsbanor, ishall och simhall.

 — Vi har sett att det behövs en ny skola och jag har länge funderat på om det skulle gå att göra någonting ihop med idrott. Skulle vi kunna ha en profil på skolan med friskvård, rörelse och idrott och komplettera Väsby skolas musikinriktning? säger utbildningsnämndens ordförande Lars Valtersson (MP).

 Roland Storm (VB) gillar också förslaget om idrottsinriktning. Han tror liksom sina kommunalrådskolleger att det inte kommer att bli något större problem med grannar som överklagar bygglovet och räknar med att bygget borde kunna dra igång nästa år. Skolan ska stå klar 2020.

 — Vi får fart på Vilundaparken i samma andetag. Den har under alla år utvecklats steg för steg, allt har byggts separat och det har inte funnits en helhetsplan, säger han.

 — Vilundaparken är det område i kommunen som har störst potential till att öka Väsbys attraktivitet, säger Roland Storm. Idrottens roll i Väsby är betydande. Att utveckla Vilundaparken med skolor, bostäder och butiker till en idrottsstad kommer skapa en spännande portal och ge ett positivt första intryck av Upplands Väsby. Satsningen kommer stärka såväl idrottens utvecklingsmöjligheter som Fyrklöverns och de centrala delarnas attraktivitet.

 Utöver den nya skolan i Vilundaparken ska 500 nya platser skapas vid Breddenskolan, Runbyskolan och Väsby skola. Dessutom väntas det försenade bygget av den nya Vikskolan snart kunna starta.

 Förskoleplatser har varit en bristvara i vår och fyramånadersgarantin har i flera fall inte kunnat hållas. Detta problem är nu avhjälpt tack vare Ekebo förskola i Engelska skolans gamla lokaler. Med fortsatt renovering kan 140 barn få plats temporärt i några år framöver.

 Nya, permanenta förskolor byggs på Odenslunda skolas rivningstomt, invid den planerade grundskolan i Vilundaparken, på Dragonvägen, bredvid Vittraskolan och i Eds Allé. Temporära paviljongplatser skapas vid Runby skola samt vid förskolan Visselpipan vid Smedsgärdshallen.

Nya platser 2016 — 2020

Grundskolor

 • Breddenskolan, Runbyskolan, Väsby skola, utökning med 500 platser.
 • Ny F-9-skola i Vilundaparken, 600 platser.
 • Ny Vikskola ska ersätta den gamla, 300 platser (mot ca 240 i dag) och möjlighet till ytterligare 300 platser.

Förskolor

 • Ekebo (där Engelska skolan tidigare låg), 180 platser.
 • Bergaplan (tillfälliga paviljonger vid Runbyskolan) 200 platser (varav 90 nya).
 • Eds Allé, 100 platser.
 • Fyrklövern (två förskolor: en på Dragonvägen, en bredvid Vittra), 80+80 platser.
 • Odenslunda (på den gamla rivna skolans tomt), 150 platser.
 • Visselpipan (temporär utökning med paviljong), 50 platser.
 • Ny förskola i Vilundaparken, 150 platser.

Trygghet

Att känna sig trygg i samhället borde vara en självklarhet.

Mycket har gjorts för att öka tryggheten i Väsby. För att bemöta den stökiga situationen ”på byn” fokuserar vi och samordnar kommunens och andras resurser som sammantaget är stora. Vi mobiliserar engagemang från civilsamhället och förebygger genom att tänka långsiktigt. Kommunen har också anställt en säkerhetschef som tillträder den 1 juni. Den nya säkerhetschefens uppdrag kommer vara att samordna arbetet med trygghetsskapande åtgärder.

Under hösten och vintern har bland annat belysning i motionsspår börjat bytas ut och sedan ett drygt år tillbaka pågår ett samarbete med polis, brandkår, bostadsföretag och föreningsliv som syftar till att ytterligare öka tryggheten i centrala Väsby. Kommunen har överlag ett nära och gott samarbete med närpolisen. Som en akut åtgärd har väktare hyrts in till bland annat stationsområdet, Messingen och Dragonvägen. Även polisens närvaro i Väsby har ökat.

Sedan mer än tio år tillbaka arrangeras nattvandringar i Väsby helt ideellt. Som ett komplement till det nattvandrar även vi politiker alla fredagar fram till sommaren. Vi har också tillsatt medel för att kompensera de föreningar som följer med ut och nattvandrar.

Anslagen för fritidsfältare och fritidsgårdar har ökats med 1 miljon 2016. Under hösten utökades öppettiderna för fritidsgårdar och kommunen har nu anställt en fritidsfältare som arbetar kvällstid ute bland de unga. 2016 infördes också en sommarjobbsgaranti. Bland annat som en del i en trygghetssatsning. 1 miljon kronor satsas för att erbjuda cirka 400 sommarjobb.

— Jag är glad över satsningarna som görs, men mer behöver göras. Väsbys Bästa kommer att fortsätta driva arbetet för ett tryggare Väsby, och framförallt Ekebobadet som  är en viktig pusselbit som just nu saknas i det förebyggande och trygghetsarbetet, säger Peyman Rezapour ordförande VB.

Socialtjänstens kvinnofridsarbete har fått mer resurser. Det finns nu fler skyddade boenden. Även stödet till kvinno- och tjejjouren har stärkts och ett arbete för att komma tillrätta med unga tjejers psykiska mående har startat.

I stadsbyggnadsplaneringen har dimensionen av att skapa trygga miljöer en framträdande roll. Planeringen görs på ett sådant sätt att ”ögon mot gatan” säkerställs.

I det långsiktiga arbetet är det viktigt med täta sociala nätverk där vi både håller i och förstärker det arbete som görs och som får resultat på längre sikt. I detta arbete har grundkolans organisation förstärkts med en elevhälsosamordnare och kommunen arbetar förebyggande för att minska nyttjandet av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT). Planer finns för utökad fritidsgårdsverksamhet och när det gäller fritidsgårdarna ser vi ett behov av en bättre samordning mellan gårdarna. Projektet ”En kommun fri från våld” kommer att starta upp på Grimsta skolan, Väsby nya gymnasium och Sverigefinska skolan. Projektet  jobbar normkritiskt med fokus på pojkar. Bostadsstöd ges till utsatta barnfamiljer och Väsbyhem har en policy att inte vräka barnfamiljer.

Med både akuta åtgärder och långsiktigt arbete hoppas och tror vi att vi når målet om ett Väsby där alla kan känna sig trygga.

Sök sommarjobb i kommunen

Under mars och april 2016 kan du som just nu går årskurs 1 och 2 på gymnasiet söka sommarjobb. Du som söker ska vara folkbokförd i Upplands Väsby kommun.

Väsbys Bästa är väldigt glada över satsningen på sommarjobben i kommunen. I år finns det ca 420 platser för ungdomarna i Upplands Väsby att söka till, vilket motsvarar det totala antalet ansökningar under förra året.

 Du kan ansöka om sommarjobb på två olika sätt:

 • Sommarjobb som du hittar helt på egen hand, där arbetsgivaren kan få halva lönen och halva arbetsgivaravgiften betald under 1 till 3 veckor, anmälan öppnas den 8 april.
 • Sommarjobb via lottning, anmälan öppen 7 mars — 7 april.

Väsbys Bästa tar även i år emot sommarjobbare. Så gå in och sök.

Sök sommarjobb här

Roligaste sommarjobbet

Skulle du vilja testa en egen affärsidé i sommar? Vill du bestämma själv vad du ska jobba med?

 I år kommer du att kunna söka det som kallas för Roligaste sommarjobbet (RS).

 Med hjälp av handledare kommer du själv eller tillsammans med några vänner att kunna testa på att starta ett eget företag. Du som antas till programmet får 2 000 kr i startkapital som är till för att komma igång med era affärsidéer. Alla pengar ni tjänar ihop plus startkapitalet får ni såklart behålla när programmet är slut. Programmet är 4 veckor långt och börjar med en kickoff-vecka tillsammans med alla andra deltagare. Handledaren kommer att ge er stöd och tips för att ni ska kunna lyckas, så ni behöver inte ha en färdig affärsidé redan nu!

Läs mer och sök här

Dialogen fortsätter digitalt

Bild

Över 150 personer kom till dialogen lördagen 20 februari i Väsby Centrum för att tycka till om utvecklingen av friluftsområdet i nordvästra Väsby.

 Dialogen gällde friluftsområdet i nordvästra Väsby som har ett stort utbud av olika möjligheter till friluftsliv, rekreation, idrottsmöjligheter samt natur- och strövområde. Många Väsbybor berättade vad de gillar med området idag och hur de skulle vilja utveckla området i framtiden.

 — Kommunen har länge satsat på medborgardialog där medborgarna tidigt inkluderas i kommunens utveckling. Vi fick in många intressanta synpunkter på hur Kairo, Sättra och området i Runbyskogen kan utvecklas, säger kommunalrådet Roland Storm (VB) som också är ordförande i Rådet för medborgardialog.

 Förutom dialogtillfället kan invånarna i Väsby fortsätta att lämna sina tips, idéer och synpunkter på hur området kan utvecklas i framtiden via webben. Det går att göra till och med fredag 11 mars:

 

För mer information se:

www.upplandsvasby.se/nvv

Sammanställning av dialogen Runby torg

Under hösten 2015 har en förstudie tagits fram som tittar på befintliga förutsättningarna vad gäller fastigheten Övra Runby 4:2, Runby torg. Förstudien planeras att godkännas av miljö- och planutskottet den 16 mars 2016 tillsammans med beslut om att påbörja planarbete.

 


 
Tack till alla er som kom och bidrog med era synpunkter vid dialogen för Runby torg som hölls i november 2015.

 

För mer information se:

Sammanställning

Dialog om medborgardialoger

IMG_13001IMG_13021

SKL bjöd in till en nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med medborgardialoger. Tema för dagen: Hur når vi dem vi inte nått?

 Detta gjordes med bl.a. intressanta föreläsningar och grupparbeten. Carlos Rojas, som jobbar med research och analys på Miklo och tidigare arbetat specifikt med genomförande av medborgardialoger, gav sin bild av utmaningar och möjligheter i kommunernas och landstingens arbete idag. Han tog bland annat upp frågan om hur man kan få så stor bredd som möjligt på på dialogen genom att t.ex. göra inbjudan olika för olika åldrar, språk, kulturintressen etc.

 — Mycket av de utmaningar som togs upp under träffen känner jag igen i vår kommun. Trots många dialoger är det fortfarande många som inte känner sig lyssnade på. Det är någonting vi måste bli bättre på i Upplands Väsby, säger Peyman Rezapour orförande i Väsbys Bästa.

Elevrådsutbildning

IMG_09871

Ett stort tack till Marcus Nilsson för en rolig och lärorik dag. Och ett stort tack till alla elevrådsrepresentanter, lärare, rektorer och skolvärdinnor som medverkade. Det är glädjande att så många medverkade på utbildningsdagen.

Utbildningen innehöll bland annat:

Hur säkerställer du ett bra elevrådsarbete på din grundskola?
Att ha ett aktivt och välfungerande elevråd som når ut till eleverna kan innebära skillnaden mellan skoltrötta och inspirerade elever. Ett elevråd kan jobba med allt från påverkan till social verksamhet för att skapa en givande skoltid, och möter ständigt utmaningar i sitt arbete. Att hitta inspiration och kunna organisera sig är ofta utmaningar som man möter i sitt dagliga arbete, där elevrådet ständigt måste arbeta med hur de når framgång och förbättrar skoltiden för sina medlemmar.

 Genom goda exempel på elevrådsverksamhet från hela Sverige, inspirerande råd till hur man engagerar fler i elevrådet, kunskap om deras rättigheter och tips kring hur man organiserar sig bättre ger Elevrådsutbildningen elevrådet allt de behöver för att kunna skapa en mer givande skoltid på sin skola.

Styrelseutbildning

Sveriges Elevkårer erbjuder en styrelseutbildning som ger deltagarna de kunskaper och verktyg de behöver för att bedriva ett effektivt elevrådsarbete.

Moment i utbildningen:

 • Introduktion
 • Vad är ett elevråd?
 • Verksamhet
 • Aktiva
 • Organisation
 • Medlemmar
 • Avslut

VB är alltid emot ökade bullernivåer

En interpellation ställdes i kommunfullmäktige till samtliga gruppledare i majoriteten utom VBs representant angående nedläggningen av Bromma flygplats och dess konsekvenser.

 Väsbys Bästa har inte haft frågan aktuell. Då det för tillfället görs en utredning på uppdrag av regeringen har Väsbys Bästa inte tagit ställning i frågan då vi inte vet vad konsekvenserna blir.

 Då frågan just nu utreds och alla detaljer och konsekvenser ej tydligt framkommit kan vi heller ej ta ställning.

 Vad vi kan ta ställning till däremot är att alltid ha det som är för Väsbys bästa för ögonen. Det finns en problematik redan nu med höga bullernivåer i olika delar av kommunen. Järnväg, motorväg och flygplan för att nämna några som bidragande faktorer.

Väsbys Bästa kommer alltid att vara emot ökade bullernivåer

 

Välbesökt dialog om Runby torg

20151114_112430_resized

Över 140 runbybor besökte medborgardialogen om Runby torg i Upplands Väsby i lördags. Många tankar, åsikter och idéer diskuterades för hur Runby torg ska bli en bättre plats för besök och boende. På plats var förutom sakkunniga från kontoret för samhällsbyggnad, fastighetsägaren och deras arkitekt även några av de styrande politikerna.

— Det var glädjande att så många ville medverka i medborgardialogen om Runby torg och lämna tips och idéer om hur torget kan utvecklas och få en bättre funktion i framtiden. 50-åriga Runby torg behöver en ansikslyftning och alla jag pratade med ansåg att bostäder i kombination med butiker och verksamheter kommer att göra platsen mer levande och attraktiv för alla väsbybor, säger Roland Storm, kommunalråd för Väsbys Bästa.

 Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås förtätas. Inför den planeringen hölls medborgardialogen för att få in synpunkter om vad som är bra på Runby torg och närområdet men också vad som saknas.

 — Vi lyssnade in kring både ett kortsiktigt perspektiv, vad medborgarna saknar på torget nu, och i ett långsiktigt perspektiv som handlar om fastighetsägarens vision om att bygga bostäder på och i anslutning till torget. En mycket positiv upplevelse där det fanns tid att lyssna in vad runbyborna hade för tankar och synpunkter. Det blir ett bra underlag att ha med sig framöver när vi får ett planuppdrag, säger Emma Byström planarkitekt och projektledare i förstudien över Runby torg.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 A, planerar att bygga bostäder på torget i framtiden och med det blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill kunna erbjuda bra utbud av service och mötesplatser i ett längre perspektiv och kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Frukostmöte om företagsklimatet

20151113_075105_resized

Vid ett frukostseminarium den 13 november på Scandic Hotel presenterade Svensk Näringsliv den undersökning som ligger till grund för rankningen av företagsklimatet i Sverige. Upplands Väsby hamnar på en nionde plats och företagarna i Väsby ger positiva signaler att detta är en bra plats att driva företag på.

 Drygt ett 20-tal personer medverkade och diskuterade allt ifrån mätmetoder, svarsfrekvenser och vad som kan göras bättre för att ytterligare förbättra Väsbys attraktivitet för näringslivet.

Se mer om undersökningen på:
Företagsklimatet i Upplands Väsby

Halvtid för Ett lärande Väsby

20151111_084044_resized

Den 11 november deltog huvudmän, rektorer och tjänstemän vid en gemensam projektavstämning av skolprojektet Ett lärande Väsby. Projektet är 3-årigt och nu har halva tiden gått.

 Det blev en avrapportering av hur det gått i de olika delprojekten samt diskussioner om nuläge och tankar om fortsättningen som skedde i olika grupper. En sammanställning och rapport utlovades.

 — Det är glädjande att vi börjar se resultat ute i skolorna av Ett lärande Väsby, säger Roland Storm kommunalråd Väsbys Bästa. Förändringar tar tid och därför är det viktigt att kommunicera ut arbetet med Ett Lärande Väsby löpande.

Runby torg — en mötesplats i förändring

dialog_1

Upplands Väsby växer och många nya byggprojekt pågår på flera håll i kommunen. Nya projekt planeras, bland annat i västra Upplands Väsby. Runby torg är ett av de områden som föreslås att förtätas och inför planeringen bjuds runbyborna in för att tycka till om vad som är bra och vad som saknas på Runby torg och i närområdet.

Runby torgs nya fastighetsägare, Öresundsfortet 1 AB, har redan påbörjat vissa renoveringar för att fräscha upp området. Med tips och idéer från runbyborna kan trivseln på torget öka och bli en viktig knutpunkt och mötesplats.

 I framtiden planerar fastighetsägaren att bygga bostäder på torget och därmed blir det fler invånare som bor och vistas i området. Fastighetsägaren vill i ett längre perspektiv kunna erbjuda ett bra utbud av service och mötesplatser. Kommunens första steg är att jobba med en detaljplan för området.

Tid: Lördag 14 november kl 11.00–14.00
Plats: Runby torg.

 

Representanter från kommunen och fastighetsägaren kommer att finnas på plats för att höra runbybornas åsikter om området.

Dialog med elevrådsrepresentanterna

I tisdags träffade vi elevrådsrepresentanterna igen. Det är alltid lika givande och intressant att höra från eleverna vad som händer på respektive skola. Vi kommer att fortsätta att träffa elevråden kontinuerligt med olika teman för varje träff.

 Nästa gång vi ses är den  25/11  då Sveriges elevkårer håller en styrelseutbildning.

Vi ses och tack för ni kom.

Näringslivspolitikens framtida strategier

20151105_135115_resized

Den 5–6 november 2015 deltog politiker, tjänstemän och representanter från näringslivet tillsammans med markägare i Upplands Väsby på ett Dialog-möte för att diskutera kommande års utvecklingsstrategi och samarbete mellan näringslivet och kommunen.

 — Upplands Väsby ska kunna fortsätta att vara en av Sveriges främsta kommuner när det gäller företagsklimatet och få företag att växa och att attrahera nya näringsidkare är viktigt, säger Roland Storm Väsbys Bästa

 Synpunkterna som kom fram ska nu utgöra grunden i kommunens kommande näringslivsstrategi. Näringslivschefen Anders Wink har som mål att presentera denna under kvartal I 2016.

Pågående dialog om Väsby station

dialog_2

Medborgarna är med och tycker till om stationsområdet, Väsby entré. Roland Storm (VB) som är ordförande för rådet för Medborgardialoger uppskattar att mötet görs i olika sammanhang för att nå olika grupper i samhället.

 Idag träffade man de som passerar stationen, imorgon talar man med Väsbyungdomar på gymnasiet och i nästa vecka får Öppna förskolan besök av kommunikatörerna. Det går bra för alla Väsbybor att gå in på nätet och berätta vad de tycker, många gick in på väg till jobbet.

Dialogenkät

Minimässa den 3 november

Telefonen går varm hos Väsby Direkt när väsbybor ringer och frågar hur de kan vara med och hjälpa till i den rådande flyktingsituationen. Den 3 november bjuder kommunen tillsammans med olika organisationer in till en minimässa i Messingen, där konkreta förslag på hur du som väsbybo kan hjälpa till presenteras.

— Det finns ett fantastiskt engagemang hos väsbyborna och det är många organisationer som gör otroligt bra saker för att nyanlända flyktingar ska känna sig välkomna. Därför samlar vi nu alla goda krafter i en minimässa, säger Ann-Christin Martens, ordförande i social- och äldrenämnden.

 Sedan en tid tillbaka har det kommit många människor till Sverige från krigs- och oroshärdar runt om i världen. För att Upplands Väsby ska kunna erbjuda ett gott mottagande och bidra till nyanländas integration är samverkan mellan alla i samhället viktigare än någonsin. Den 20 oktober samlades organisationer för att se på hur samverkan ska kunna ske i ett längre perspektiv och den 3 november är det dags för alla väsbybor att engagera sig.

 — Vi kommer den 3 november att visa upp det fina som görs och samtidigt visa alla som bor i Väsby hur de kan bidra. Någon kanske vill bli familjehem till en ensamkommande flyktingungdom, någon annan vill engagera sig i språkcafé eller läxläsning, säger Hanna Bäck, enhetschef Vägval vuxen på Upplands Väsby kommun.

 Välkommen till minimässa den 3 november där olika organisationer berättar om vad de gör idag och hur du kan hjälpa till.

Minimässa Väskommen till Väsby 3 nov

 

Tid: Tisdag 3 november kl 18.00–21.00,
med informationstillfällen kl 18.00 och 19.00.
Plats: Messingen, matsalen.

Medborgardialog om Väsby station

Den 4 november hålls en medborgardialog om Väsby station inom projektet Väsby Entré/Stationsområdet. Syftet med dialogen är att prata med väsbybor om hur stationen upplevs idag och hur den kan bli bättre.

Tid: 4 november kl 6–10 samt 15–18
Plats: Kring Stationsområdet,
vid uppgång från pendeltåg på både östra och västra sidan

 

Utöver detta kommer uppsökande dialoger att ske den 5 november på Väsby Nya Gymnasium och den 9 november på Öppna förskolan.

För mer information:
Magdalena Lundberg, biträdande projektledare Väsby Entré: 073-910 44 75
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ekebobadet fungerar och är i bra skick

Ekebobadet_2

Väsbys bästa har tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby fyllt upp och testat den tekniska utrustningen för Ekebobadets två bassänger. Vattnet fylldes över samtliga inlopp så cirkulationen kunde säkerställas. Pump och filterutrustning kördes igång och testades och den fungerar. Mät och doseranläggning provstartades och ser ut att fungera.

 Hela stora poolen fylldes inte ända upp då detta inte behövdes för att testa pump och filterutrustning. Det återstod 50–60 cm att fylla. Bassängerna framstår som täta men en del trasiga kakelplattor behöver bytas.

 — Provkörningen gick över förväntan, säger Johan Backlund, Väsbys Bästa. Vi bekostade vattenfyllningen för att få ett svar på badets tekniska skick. Vi är angelägna om att badet ska öppna igen till glädje för Väsbyborna.

 Nästa steg blir att hitta en driftoperatör som kan medverka till att Ekebobadet kan öppnas.

Mer information fås av:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Medborgarförslag har gett bättre förutsättningar för lek och rörelse

ndhy5oiemdhbw5eywqtt

Under hösten 2014 lämnades ett medborgarförslag om upprustning av Fresta bollplan in. Både kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen ställde sig positiva till förslaget som nu blivit verklighet.

 — Det är glädjande att vi kunnat tillmötesgå det förslag som kommit in, säger Roland Storm (VB) kommunalråd med ansvar för medborgardialog. Vi hoppas att fler väsbybor ser de positiva möjligheterna som medborgarförslagen möjliggör. Vi vill få in fler förslag på tänkbara förbättringsåtgärder likande det som vi nu genomför.

 Planerade åtgärder för Fresta bollplan är att fotbolls- och basketmål repareras, ny belysning sätts upp, grusytor jämnas till och störande buskage tas bort.

 — Vi är glada över satsningen på Fresta bollplan och fler åtgärder för idrottsanläggningar är på väg, säger Leif Bejhed (V), ordförande för kultur- och fritidnämnden.

För mer information:
Roland Storm (VB), kommunalråd: 073-910 42 40
Leif Bejhed (V),ordförande kultur- och fritidsnämnden: 073-910 40 43
Anna Malm Kelfve, presskontakt: 073-910 43 25

Ekebobadet fylls för testkörning

Måndagen den 31 augusti klockan 07.00 kommer Väsbys Bästa tillsammans med Nordic Pool i Upplands Väsby att påbörja fyllningen av vatten i Ekebobadet. Detta görs för att se om den tekniska utrustningen fungerar samt för att undersöka om bassängen håller tätt. Efter testkörningen kommer bassängen återigen tömmas.

 Provkörningen görs som ett första steg för att få en uppfattning om badets skick och för att få  bättre underlag om vilka kostnader som kan bli aktuella om någon aktör vill öppna badet kommande år.

För mer information kontakta:
Johan Backlund, Väsbys Bästa, 070-491 70 94

Granskningsyttrande Prästgårdsmarken

Till Byggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för områden i Prästgårdsmarken.  BN/2012:236

Väsbys bästa lämnar härmed följande synpunkter på förslaget till detaljplan avseende bostadsbebyggelse på delar av de idag obebyggda ängarna norr och söder om Eds Prästgård.

 Eds Prästgård är en av länets två prästgårdar som är byggnadsminne. Upplands Väsby kommun har ytterligare tre byggnadsminnen; Stora Wäsby, Sköldnora kungsgård och Torsåkers magasin.

 Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar i sitt samrådsyttrande att det finns värden runt Eds Prästgård som inte skyddades när byggnadsminnet upprättades 1982. Det är prästgårdens forna odlingsmarker norr och söder om byggnadsminnet.

 Länsstyrelsen önskade att de åtta radhusen norr om prästgården togs bort från förslaget eller placerades längre åt öster för att göra prästgården mer synlig. De åtta suterränghusen söder om prästgården önskade Länsstyrelsen också borttagna eller skjutna längre åt söder så att prästgården skulle omslutas av en buskbevuxen slänt i stället för en byggnad.

 Väsbys bästa anser att Länsstyrelsens åsikter om att de öppna ytorna runt Eds Prästgård skyddas från bebyggelse måste beaktas. Tomtstorlekar och parkanläggningar kring byggnaderna är minst lika viktiga som själva husen. Att placera modernt utformade radhus mindre än 30 meter från ett historiskt byggnadsminne är olyckligt med tanke på det historiska värdet för kommande generationer och för förståelsen av prästgårdens gårdsformation med dess byggnaders olika funktioner där sammanhanget med odlingsytorna i dess omedelbara närhet har stor betydelse. Att vidmakthålla kunskapen om och respektera dåtidens tidstypiska planeringsideologier anser vi är en skyldighet och ett ansvar som kommunen och byggnadsnämnden måste leva upp till.

 Skulle vi tillåta radhusbebyggelse 30 meter från byggnadsminnet Stora Väsby gård? På samma sätt måste vi resonera avseende byggnadsminnet Eds Prästgård.

 I Plan- och bygglagen 8 kap 13§ finns det ett förbud mot förvanskning; En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.   Vi menar att de planerade norra och södra radhusen innebär en förvanskning av byggnadsminnet Eds Prästgård och att den delen av planförslaget därmed bryter mot Plan- och bygglagen.

 Eftersom planens genomförbarhet i övrigt inte påverkas av borttagande av de norra och södra husen och antalet kvarvarade hus ryms inom avtalet med byggföretagen anser vi att Länsstyrelsens åsikter måste respekteras.

 Skulle byggnadsnämnden trots detta gå emot länsstyrelsens rekommendationer vill vi att de norra och södra husen arkitektoniskt och placeringsmässigt mer anpassas efter prästgårdens formspråk och utseende. Nytillverkade timmerhus kan vara ett bättre alternativ är moderna radhus. Andra goda exempel på lämpligare hustyper finns t ex i Lindholmen, Vallentuna där ett bostadsområde uppförs anpassat efter de kulturhistoriska förutsättningarna i område.

Upplands Väsby 2015-08-24
Väsbys Bästa

Smedby skola läggs ned

Smedby skola läggs ned efter vårterminens slut. Antalet elever är för litet för att man ska kunna driva en skola med bra kvalitet. Alla elever kommer att erbjudas plats på andra skolor i kommunen.

 — Jag vet att det är en stor sak för våra elever att med kort varsel byta skola. Men vi ser inte att det är möjligt att driva vidare skolan med bra kvalitet. Elevantalet framåt är inte tillräckligt för det, säger Lars Valtersson (MP), utbildningsnämndens ordförande.

 I Smedby skola går 200 elever i årskurserna förskoleklass–9 och i grundsärskolan. Eleverna i årskurserna förskoleklass–7 kommer att erbjudas plats i Väsbyskolan, och eleverna i årskurserna 8–9 kommer att erbjudas plats i Grimstaskolan. Grundsärskolans elever kommer under hösten finnas kvar på Smedby skola. Sedan kommer även denna verksamhet att flyttas. Lärare och annan personal kommer att erbjudas tjänster på andra skolor inom kommunen.

 — Vi har fortsatt behov inom kommunen av den personal som finns på Smedby skola. Tillsammans med de anställda och facken kommer vi att ta reda på hur deras kompetens bäst kommer till användning, säger Astrid Täfvander, utbildningschef.

 Beslutet kommer att fattas på utbildningsnämndens möte den 10 juni.

För mer information:
Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande, 073-910 45 54
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Linda Corsvall, chef kommunikationsenheten, 073-910 40 29